Economi Sylfaenol Dynol

Economi Sylfaenol Ddynol

 

Yn dilyn ymgysylltu â ac adborth sylweddol a dderbyniwyd gan gyflogwyr, rydym yn ddiweddar wedi hollti’r Economi Sylfaenol Ddynol yn ddau grŵp sector ar wahân i sicrhau y gallwn adlewyrchu natur hynod amrywiol y sector eang hwn.

 

Economi Sylfaenol Ddynol: Addysg, Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

 

Mae sawl her unigryw mewn rhannu o’r sector hwn. Ym maes Gofal Cymdeithasol, mae gofynion cymwysterau newydd yn golygu bod bwlch sgiliau sylweddol.  Hefyd, mae ein hymgysylltu â’r sector wedi dangos bod natur y sector gofal cymdeithasol yn debygol o newid yn y blynyddoedd nesaf wrth iddo ddod yn fwyfwy’n rhan o ofal iechyd ac wrth i ni addasu i gymdeithas sy’n heneiddo.

 

Economi Sylfaenol Ddynol: Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth:

 

Mae ein cysylltiadau â’r sector Lletygarwch wedi dangos bod sawl her yn ymwneud â recriwtio a hyfforddi sgiliau sydd angen mwy o waith ymchwil. Yn benodol, gall y gost a’r amser sydd eu hangen i hyfforddi unigolion fod yn her sylweddol ar gyfer sector lle gellir cael lefelau uchel o drosiant staff. Hefyd, mae hwn yn sector sydd wedi ei nodi yn gyson mewn peryg o effeithiau negyddol o du Brexit.

 

 

CCR Chevron